Love for Sydvestjyllands Musiklærerforening (Sydvestmus)

 

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Sydvestjyllands Musiklærerforening, forkortet Sydvestmus.

 

§ 2. Formål

Foreningens formål er i henhold til Folkeskolens Musiklærerforenings vedtægter at                      

varetage medlemmernes interesser i arbejdet med undervisningen i musik.

 

§ 3. Medlemmer

Stk. 1.  Som medlem kan optages enhver, som har interesse for musikundervisning                                 

og har tilknytning til Sydvestjylland.

Stk. 2.  Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand.

Stk. 3.  Sydvestjyllands Musiklærerforening er medlem af Folkeskolens                                                  

Musiklærerforening (FM). Som medlem af Sydvestmus er man således også                              

medlem af Folkeskolens Musiklærerforening.

Stk. 4. FM opkræver medlemskontingentet én gang årligt.

                     

§ 4. Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling                      

afholdes hvert år i april måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når                      

formanden og bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens                      

medlemmer skriftligt og begrundet stiller krav herom til bestyrelsen. Indkaldelse til                      

generalforsamlingen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst 14 dage før.            

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde         

senest 8 dage før generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Musikalsk aktivitet

3. Formandens beretning

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

5. Valg af bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode.

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

7. Fastsættelse af kontingent

8. Indkomne forslag

9. Eventuelt

 

§ 5. Bestyrelsen

Flertallet af bestyrelsen skal være almindelige medlemmer af DLF.

Bestyrelsen konstituerer sig samt udpeger hovedbestyrelsesmedlemmer til FM i henhold til FM's vedtægter.

 

§ 6. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1.4. - 31.3. Medlemskontingentet opkræves i august/september.

 

§ 7. Ændring af vedtægter

Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 stemmers majoritet på en          

generalforsamling, mens alle andre afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Forslag til ændring af vedtægterne skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

§ 8. Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med         

mindst 2/3 stemmers majoritet. Foreningens midler overdrages efter bestyrelsens             

afgørelse til musikalsk virksomhed blandt skoleelever.

 

Hunderup d. 24.04.2008