Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Sydvestmus 2020

 

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sydvestjyllands Musiklærerforening

onsdag d. 16. september kl. 18.00

i Personalerummet på Vitaskolen Bohr, Vester Gjesingvej 28.

 

 

Aftenen begynder med et oplæg om ”Valgfaget i musik” ved Helle Munksgaard Pedersen.
Helle har stor erfaring i musikundervisning og tilhørende prøve i de ældste klasser.

Hun har derfor medvirket ved udfærdigelsen af musikvalgfagets mål, vejledning og prøve.

 

Herefter følger generalforsamlingen med følgende dagsorden:

 

Dagsorden

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Musikalsk aktivitet

 

3. Beretning fra året der gik

 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

 

5. Valg af bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode.

 

På valg:          Laila Fyhn

 

                                 Marianne Rasmussen (modtager genvalg)

 

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

 

7. Fastsættelse af kontingent

 

8. Indkomne forslag

 

a) Forslag til ændring af vedtægter, så disse bliver ændret i forhold til:

 

  1. navn på foreningen,
  2. regnskabsårets beliggenhed
  3. bestyrelsens sammensætning i forhold til faglige foreninger.

 

Ændringsforslag er vedhæftet som bilag.

 

Øvrige forslag bedes fremsendt bestyrelsen senest d. 13. april på flg. mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9. Eventuelt

 

 

 

Med venlig hilsen

Sydvestjyllands Musiklærerforening