Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydvestmus 2020

Generalforsamlingen er udsat til efteråret 2020

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Sydvestjyllands Musiklærerforening

i Personalerummet på Vitaskolen Bohr, Vester Gjesingvej 28

Dagsorden er som følger:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Musikalsk aktivitet

3. Beretning fra året der gik

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

5. Valg af bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode.

              På valg: Laila Fyhn (modtager genvalg)

              Marianne Rasmussen (modtager genvalg)

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

7. Fastsættelse af kontingent

8. Indkomne forslag

    a) Forslag til ændring af vedtægter så disse bliver ændret i forhold til:

         (a) navn på foreningen

         (b) regnskabsårets beliggenhed

         (c) bestyrelsens sammensætning i forhold til faglige foreninger.

         Ændringsforslag er vedhæftet som bilag.

    Øvrige forslag bedes fremsendt bestyrelsen senest d. 13. april på flg. mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Sydvestjyllands Musiklærerforening