Forslag til ændring af love.

Blå tekst slettes og erstattes med rød.

Love for Sydvestjyllands Musiklærerforening (Sydvestmus)

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Sydvestjyllands Musiklærerforening, forkortet Sydvestmus.

§ 2. Formål

Foreningens formål er i henhold til Folkeskolens Musiklærerforenings Musiklærerforeningens vedtægter at varetage medlemmernes interesser i arbejdet med undervisningen i musik.

§ 3. Medlemmer

       Stk. 1. Som medlem kan optages enhver, som har interesse for musikundervisning og har                                 tilknytning til Sydvestjylland.
       Stk. 2. Indmeldelse og udmeldelse sker ved henvendelse til foreningens formand                                              Musiklærerforeningen.
       Stk. 3. Sydvestjyllands Musiklærerforening er medlem af Folkeskolens Musiklærerforening (FM)                         Musiklærerforeningen. Som medlem af Sydvestmus er man således også medlem af                             Folkeskolens Musiklærerforening Musiklærerforeningen.

       Stk. 4. FM Musiklærerforeningen opkræver medlemskontingentet én gang årligt.

§ 4. Generalforsamlingen

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når formanden og bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt og begrundet stiller krav herom til bestyrelsen. Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne mindst 14 dage før. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Musikalsk aktivitet
3. Formandens beretning
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
5. Valg af bestyrelse, der består af mindst 5 medlemmer, som vælges for en 2-årig periode.
6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

§ 5. Bestyrelsen

Flertallet af bestyrelsen skal være almindelige medlemmer af DLF. Slettes. Bestyrelsen konstituerer sig samt udpeger hovedbestyrelsesmedlemmer til FM Musiklærerforeningens hovedbestyrelse i henhold til FM's Musiklærerforeningens vedtægter.

§ 6. Regnskabsår

Foreningens regnskabsår er 1.4. - 31.3. 1.1 – 31.12 Medlemskontingentet opkræves i august/september.

§ 7. Ændring af vedtægter

Til ændring af disse vedtægter kræves mindst 2/3 stemmers majoritet på en generalforsamling, mens alle andre afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Forslag til ændring af vedtægterne skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 8. Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning skal vedtages af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2/3 stemmers majoritet. Foreningens midler overdrages efter bestyrelsens afgørelse til musikalsk virksomhed blandt skoleelever.

Hunderup d. 24.04.2008

Esbjerg 21.4.2020